การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 ต.ค. 2559 23:45โดยสพป อบ3
สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด(
O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2558 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม และสาระภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  3 คะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้งนื้ในปีการศึกษา 2559 สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี  ดาวน์โหลดคำสั่ง
Comments