การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์1 ธ.ค. 2559 20:44โดยสพป อบ3
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวีนที่ 29 พฤศจิกายน 2559  โดยมี ว่าทีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ และรับการประเมินตามเอกสาร หลักฐานต่างๆ เริ่มตั้งแต่ EB 1 - EB 11 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ภาพประกอบ
Comments