การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธาน นำคณะครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด  การจัดประชุมปฏิบัติการใชื่อสื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference  เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 3 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์1 ธ.ค. 2559 20:44โดยสพป อบ3

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวีนที่ 29 พฤศจิกายน 2559  โดยมี ว่าทีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ และรับการประเมินตามเอกสาร หลักฐานต่างๆ เริ่มตั้งแต่ EB 1 - EB 11 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ภาพประกอบ

ประชุมสะท้อนผล AAR กลุ่มสาระสังคมศึกษา

โพสต์24 พ.ย. 2559 03:50โดยสพป อบ3

นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมสะท้อนผล AAR กลุ่มสาระสังคมศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ

ประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2560

โพสต์24 พ.ย. 2559 03:35โดยสพป อบ3

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2560 สำหรับโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุม 2  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ

ประชุมเตรียมรับประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

โพสต์22 พ.ย. 2559 23:26โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)วันที่ 21 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ภาพกิจกรรม

การประชุมAAR. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

โพสต์22 พ.ย. 2559 23:22โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เรื่องการ AAR. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ภาพประกอบ

การประชุมปฏิบัติการใชื่อสื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์27 ต.ค. 2559 19:34โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  นำคณะครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด  การจัดประชุมปฏิบัติการใชื่อสื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 27 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 3 ภาพกิจกรรม

การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปี2559

โพสต์26 ต.ค. 2559 23:52โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานในการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ปี 2559 โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 ภาพกิจกรรม

การจัดอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองทางการศึกษา ปี 2559

โพสต์19 ต.ค. 2559 21:08โดยสพป อบ3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องประชุมแก่งสะพือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดคำสั่ง

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมจัดทำริบบิ้นดำ

โพสต์19 ต.ค. 2559 00:16โดยสพป อบ3

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมจัดทำริบบิ้นดำ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป น้อมรำลึกถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ภาพกิจกรรม

การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 ต.ค. 2559 23:45โดยสพป อบ3

สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด(
O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2558 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม และสาระภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  3 คะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้งนื้ในปีการศึกษา 2559 สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี  ดาวน์โหลดคำสั่ง

1-10 of 14