หากต้องการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมอบรม กรุณา คลิกเพื่อเปลี่ยน 
เพื่อส่งคำขอมาที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เปลี่ยนผู้เข้าอบรม

 

001

นางสาวฐณัชณ์พร ออทอลาน

บ้านห้วยหมากใต้

คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

002

นายประสาร พิมพกรรณ์

บ้านกุดเรือคำ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

003

นายปัญจา จันทสิงห์

บ้านแก่งดูกใส

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

004

นางพรรณี อรุณพันธุ์

ชุมชนบ้านระเว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

005

นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี

บ้านไร่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

006

นางมานิกา กาหาวงศ์

บ้านนาดี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

007

นายอานนท์ ปันฟู

บ้านดงบาก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

008

นายสะอาด พูลมาศ

บ้านราษฏร์เจริญ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

009

นายอดิศร ศรีทา

บ้านลาดวารี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

010

นายชัชวาลย์  พนมเขต

บ้านสวาสดิ์

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

011

นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์

บ้านหนองกุง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

012

นางราตรี ธิตะโพธิ์

บ้านดอนก่อ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

013

นางทัศนีย์ คูณทอง

บ้านตัวอย่าง

(ป่าดงหินกอง)

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

014

นางสมปอง เดชคำภู

บ้านม่วงโคน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

015

นางสาวนฐวรรณ จงปัตนา

อ่างหินน้อย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

016

นางสาววนิดา ไชยมงกุฏ

บ้านหนองเม็ก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

017

นางจักรรัตน์ เส้นทอง

บ้านฝางคำสามัคคี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

018

นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ

บ้านโนนยางนาง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

019

นายเฉลิมพล สาธุพันธ์

บ้านคำหว้า

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

020

นางสุทธิยา เพ็ชรสีม่วง

บ้านดูกอึ่ง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

021

นางเพ็ญณี พนาจันทร์

บ้านนกเต็น

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

022

นางนงนุช สีแสง

บ้านทรายมูล

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

023

นายศิริศักดิ์ คำสา

บ้านหนองโน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

024

นายประพล บัวตูม

ชุมชนบ้านเชียงแก้ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

 

025

นางประนอม พิมพกรรณ์

บ้านห้วยหมาก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

026

นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์

บ้านหนองสองห้อง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

027

นางสุภัทรา ดีการกล

บ้านหัวเห่ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

028

นางสาววันเพ็ญ เสือคำ

บ้านด่าน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

029

นางนิยม ประเสริฐศรี

บ้านโนน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

030

นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์

บ้านภูหล่น

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

031

นายชีวิน ศรีแสง

คำเม็กห้วยไผ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

032

นางสาวสุวัจนี ธรรมราช

บ้านโนนกาหลง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

033

นางจันทวรรณ กัญญะลา

บ้านคำบง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

034

นางบุญมี เชิดรังสรรค์

บ้านดอนตะลี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

035

นางวรกรณ์ ถนอมลาภ

บ้านดอนขวาง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

036

นางอาภาพร ประเสริฐสุข

บ้านแก่งกบ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

037

นางนวลละออง คล้ายยา

อุตสาหกรรมป่าไม้ 17

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

038

นางสาวไขแสง พลาศรี

บ้านนาห้วยแคน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

039

นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์

บ้านห้วยแดง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

040

นางอมร ทองคำ

บ้านวังสะแบง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

041

นายสุวิทย์ ปิยะราษฏร์

บ้านจารุการ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

042

นางสาวภัทรวดี ทิพทุรักษ์

บ้านสำโรง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

043

นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษา

บ้านเอือดใหญ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

044

นางจุฑารัตน์ ขันคำ

บ้านสนามชัย

(พิมพ์ประชานุกูล)

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

045

นางมณีรัตน์ ธิมาทา

บ้านคำเขื่อนแก้ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

046

นางอรสา ไชยนา

นิคมสร้างตนเอง 5

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

047

นายธนาเกียรติ สมศรี

บ้านฟ้าห่วน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

048

นางวราภรณ์ ทิพะคุณ

บ้านป่ากุงใหญ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

049

นางสาวชัญพิชชา สารภาพ

บ้านคำหมาไนร่องเข

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

050

นางธไนศวรรย์ แพงคำฮัก

บ้านเม็ก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

051

..วิษณุ รัตนติสร้อย

บ้านโนนสว่าง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

052

นางวิรงรักษ์ งามม้าว

บ้านลาดควาย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

053

นายประพันธ์ เดชมุงคุณ

บ้านหนองคูณ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

054

นายชลิต มีสุข

บ้านคำหนามแท่ง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

055

นางวิจิตราพร คำสิงห์

บ้านปากบุ่ง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

056

นางสาวจิมลอน คูณทา

บ้านหนองขุ่น

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

057

นางสุริเพ็ญ สุขสำราญ

บ้านนางาม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

058

นายเด่นชัย พันธ์ใย

โรงเรียนบ้านนกเต็น

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

059

นายนพรัตน์ จันทเกษ

โรงเรียนบ้านโนก่อ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

060

นางสาวชวนชื่น นงคม

โรงเรียนบ้านนาเอือด

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

061

นางสาววราภรณ์ โพธิ์อ่อน

โรงเรียนบ้านนาแค

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

062

นางวาน แก้วใส

โรงเรียนเพียงหลวง 12

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

063

นางวัฒนี ทองล้วน

โรงเรียนบ้านบะไห

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

064

นางแจ่มจันทร์ ไชยกาล

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

065

นางสมรักษ์ นวลศรี

โรงเรียนท่าเสียวคันลึม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

066

นางนันทิดา ผลสอน

โรงเรียนบ้านไร่ใต้

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

067

นางนิตยาลักษณ์ วงศ์วาน

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

068

นางสุพรรณี ประเสริฐสิน

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

069

นางรัชนีกร สินทรัพย์

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

070

นายเทพพิทักษ์ สายศร

โรงเรียนบ้านไทรงาม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

071

นางสาวสุภาวดี ชูสวัสดิ์

บ้านไฮหย่อง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

072

นางอรวรรณ มุทาพร

โรงเรียนบ้านซะซอม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

073

นางสาวพรรณี พูลมาศ

โรงเรียนบ้านกุดชมภู

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

074

นางสมถวิล แฝงลาภ

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

075

นางสาวอรพัส ศุภสร

โรงเรียนบ้านจิกเทิง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

076

นายแมนสันต์ ร่มเย็น

โรงเรียนบ้านบากชุม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

077

นางทรงรัตน์ มูลหล้า

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

078

นายเจริญชัย กะทา

โรงเรียนบ้านบัวแดง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

079

นางสาวสไบทอง ทองแดง

โรงเรียนบ้านหนองหอย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

080

นางสังวาลย์ พันธ์พิลา

โรงเรียนบ้านแก่งกอก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

081

นางสดใส แก้วโชติ

บ้านโนนจิก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

082

นางสาวพัชนี โคตรมนตรี

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

083

นายนิคม ดอกเด็น

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

084

นายจันทร์ ขันวิเศษ

โรงเรียนบ้านหินโงม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

085

นายวีรวัฒน์ กองแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

086

นางกษมา บุตรวัน

โรงเรียนบ้านดงแถบ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

087

นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

088

นางสาวนงคราญ วงค์พันธ์

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

089

นางสาวสิรินภา หลงชิน

โรงเรียนบ้านชาดฮี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

090

นางเปรมฤดี ดอกเด็น

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่บูรพา

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

091

นางคำนาง แพงจักร

โรงเรียนบ้านงิ้ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

092

นางสังวาล ปะมุสะกะ

โรงเรียนบ้านโนนกุง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

093

นางพิสมัย จันทวีสุข

โรงเรียนบ้านนาแก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

094

นางลำพอง ฉัตรสุวรรณ

บ้านโนนม่วง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

095

นางสาวสุธิดา ทองปัน

บ้านเลิงบาก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

096

นายบุญนับพัน สมบัตินันท์

บ้านนาโพธิ์ใต้

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

097

นางจารุฬี แสงอรุณ

บ้านนาคอ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

098

นางเกษรา กุลวงศ์

บ้านสร้างถ่อ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

099

นางจีระภา อาษอาษา

บ้านนาทอย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

100

นางสุรางค์ สามทอง

บ้านหนามแท่ง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

101

นายลิขิต ชาตะพันธ์

บ้านคันไร่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

102

นางมนทกานติ อุ่มจันทร์สา

บ้านแขมเหนือ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

103

นางสาววิลัยพร ประไพ

บ้านผักหย่า

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

104

นางมัลลิกา อิ่มเจือ

บ้านบุ่งคำ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

105

นายสงัด จันทร์ตา

บ้านบุ่งคำ สาขาดอนใหญ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

106

นางพรรณี พรรณเจริญ

บ้านโคกเที่ยง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

107

นางสาวชินสุมน บุญชู

นิคมสร้างตนเอง 3

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

108

นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล

บ้านโพนแพง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

109

นางรำไพ ดุจดา

บ้านสุวรณวารี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

110

นางพิศมัย พุทธลา

บ้านเวินบึก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

111

นายคำรุณ พรหมราช

หนองแสงใหญ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

112

นางอุรารัตน์ ทองมั่น

บ้านนาโพธิ์

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

113

นางจุรีรัตน์ ทองรอง

ไทยรัฐวิทยา 87

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

114

นางจำเนียร อินทมนตรี

อ่างหินเพียร

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

115

นางสาวรัศมี เรือนเจริญ

หนองแสง วังอ่าง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

116

นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพ

ชุมชนห้วยไผ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

117

นางลำพึง ทองแสง

บ้านเหล่าคำ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

118

นางกนกพร แสนสิงห์

บ้านสร้างแก้ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

119

นางศิวพร วงษ์ศร

บ้านหนองไผ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

120

นายพิมพ์พรรณ์ สมศรี

บ้านสะพือท่าค้อ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

121

นางสาวมุกดา วาภพ

บ้านหนองจอก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

122

นางสาวบงกช จันทร์โทวงศ์

บ้านหนองไผ่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

123

นางภควดี หงษา

บ้านาจาน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

124

นางสาวนุจนาท อร่ามเรือง

บ้านห้วยเดื่อ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

125

นายสันทิส พิมพ์ทอง

บ้านหนองบัวฮี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

126

นางจินตนา แสนทวีสุข

บ้านห้วยดู่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

127

นางจันทร์นภา ใยเมือง

ชุมชนบ้านดอนจิก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

128

นางวาริน ผลเพิ่ม

บ้านโชคอำนวย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

129

นายสมศักดิ์ รำไพ

บ้านแหลมทอง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

130

นายณัฐวุฒิ วิรุฬหวิทยา

บ้านปากโดม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

131

นางศรินาภรณ์ สารารัฐ

บ้านสระคำ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

132

นางพักตร์วิภา ศรีภา

บ้านหนองกุง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

133

นางสาวมัจฉา สมชาติ

บ้านสงยาง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

134

นางสาวโสภิดา พยัคฆ์เกียรติ

บ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร)

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

135

นางอุบลวรรณ ขันทอง

บ้านห้วยสะคาม

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

136

นางนงค์ลักษณ์ สอแสง

บ้านแก้งกอก

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

137

นางสาวกันทิมา ไชยโกฏิ

บ้านท่าช้าง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

136

นางสุมาลี วงศ์ไชยา

บ้านเดื่อสะพานโดม

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

137

นางธาริณี  สุวรรณกูฏ

บ้านแก่งยาง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

138

นางจุฑารัตน์ สานนท์

บ้านงิ้ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

139

นางสาวหนูสิน  พันธ์คำ

บ้านสัน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

140

นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์

บ้านหนองขุ่น

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

141

นางวรนิจ มารยา

บ้านแก่งกอก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

142

นางสาวโชติกา เทือกเถาว์

บ้านตามุย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

143

นางประจวน  ภูลายดอก

บ้านดอนชี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

144

นางลำพูล  ชมพันธ์

บ้านภูมะหรี่

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

145

นางสมจิต พูลศรี

อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

146

นางสาวตติยาภรณ์ หวังดี

บ้านไร่ใต้

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

147

นางสาวมัดชนก  บริเพชร

ชุมชนบ้านเชียงแก้ว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

148

นางสาวภัทรวดี เหรียญประชา

บ้านหนองเม็ก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

149

นางสาวกมลพร เบี้ยบุญมาก

บ้านคำก้อม

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

150

นางสาวสายฝน จันบุตราช

นิคมสร้างตนเอง 5

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

151

นางสาวอรดี ผาปรางค์

บ้านนาโพธิ์

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

152

นางบุญยิ่ง มงคล

บ้านโนนหนองบัว

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

153

นางจินดาวรรณ  ทรายทอง

ชุมชนบ้านระเว

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

154

นายประสพ เจริญสุข

บ้านหนองแสงใหญ่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

155

นายจงกล พรรษา

บ้านดงดิบ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

156

นางสกาวรัตน์  โสภา

นางาม (ผลปก้วอุปถัมภ์)

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

157

นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภา

บ้านโนนจิก

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

158

นางศิรัฐชา คำแก่น

บ้านโนนค้อลุคุ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

159

นายชัยปรุฬห์  แก้วแสน

บ้านสำโรง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

160

นางอรอนงค์ บุญสุข

บ้านหนองเม็ก

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

161

นางผ่องศรี สารปัญญา

บ้านโนนสุข

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

162

นางพิศมัย บุญหนุน

บ้านเลิงบาก

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

163

นางพัชรินทร์ ดอกพุทธา

บ้านโนนยานาง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

164

นางสาวลลิตาพรรณ  เงาศรี

บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

165

นางพจนา ขาวจันทร์

บ้านดอนโพธิ์

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

166

นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร

บ้านหนองหอย

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

167

นางสาวชิราพัชร  มูลเมือง

บ้านลาดวารี

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

168

นางมะลิ  ไทยธวัช

บ้านนาเจริญ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

169

นางหนูพัฒน์ เข็มเคน

บ้านโคกเที่ยง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

170

นางสาวราณี  โชติ

บ้านห้วยยาง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

171

นางวิไลวรรณ  โพธิ์ศรีทอง

บ้านหินสูง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

172

นางสาวเติมใจ ภาระกุล

บ้านห้วยดู่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

173

นางสาวสัมพรรณ โสภาพ

บ้านหนองห้าง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

174

นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง

นิคมสร้างตนเอง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

175

นางสาวศิรินทิพย์ พันธ์คำ

บ้านาคาย

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

176

นางกนกพร แสนสิงห์

บ้านสร้างแก้ว

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

177

นางจุฑารัตน์ ขันคำ

บ้านสนามชัย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

178

นางรัตนา มงคลศิริ

บ้านนาหว้า

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

179

นางสาวปริตร จันทะเวช

บ้านดอนงัว

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

180

นางฉวีวรรณ  บุญปอง

บ้านแก้งกอก

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

181

นางนิภาพร บุญจำเนียร

บ้านจันทัย

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

182

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมทร

บ้านดงแถบ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

183

นางอุราตรี พลาศรี

บ้านจันทัย

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

184

นางบงกช ทองโท

บ้านหนองไผ่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

185

นางสร้อยฟ้า มาลาสาย

บ้านโนนก่อ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

186

นางสาวสุรัมภา สุจันทา

บ้านไร่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

187

นางช่อมาลี พินธุ

บ้านวังพอก

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

188

นางพูลทรัพย์ ทองหมื่น

บ้านโนนข่าโนนยาง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

189

นางศักดิ์ศรี ทรารมย์

บ้านดอนตะลี

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

190

นางสาวมัตตัญญู ศรีดาว

ชุมชนห้วยไผ่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

191

นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์

บ้านตุงลุงเหนือ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

192

นางสาวพัชราภรณ์ คำศรี

ชุมชนบ้านวังสะแบง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

193

นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์

บ้านเอือดใหญ่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

194

นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอม

บ้านหนองแสง -วังอ่าง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

195

นางสาวศิริรัตน์  ทองเจริญ

บ้านตุงลุง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

196

นายทัศนัย คำศรี

บ้านไฮหย่อง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

197

นางสาวกัญญา บุญเจือ

บ้านโนนม่วง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

198

นางสาวกนกพร ภตะศิลา

บ้านห้วยหมากใต้

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

199

นางจันทรวิมล สุภโกศล

บ้านด่าน

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

200

สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องวัน

บ้านป่าเลา

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

210

นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง

บ้านห้วยเดื่อ

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

202

นายบัญชา คำพันธ์

บ้านแก่งกบ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

203

นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์

บ้านนาคอ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

204

นางสาวศิริพร ทานะเวช

บ้านจุการ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

205

นางสาวรัชนี จันทร์ส่อง

บ้านบุ่งคำ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

206

นางสาวดวงแก้ว อสงไขย

บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

207

นางปภาสุดา ปิติวัฒนะภัทร

บ้านยอดดอนชี

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

208

นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์

บ้านหนองโน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

209

นายชาคริส พุทธจักร

บ้านโนนจันทร์

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

210

นายศิวกร นนท์ศิริ

บ้านโดมประดิษฐ์

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

211

นายเด่นชัย พันธ์ใย

บ้านนกเต็น

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

212

นางสาวนิภาพร  พลมาก

บ้านลาดควาย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

213

นางสาวณญาดา ทาทอง

บ้านโพธิ์ศรี

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

214

นางเพียงจันทร์ ศรีกัญญา

บ้านคำเตย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

215

นางถาวร หนึ่งคำมี

บ้านนาแค

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

216

นางเยาว์ วงศ์คำ

บ้านจิกลุ่ม

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

217

นายวิสันต์ ทองล้วน

บ้านบะไห

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

218

นางปุญชรัสมิ์ ประเสริฐยิ่ง

บ้านแก่งดูกใส

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

219

นางสาวมัจฉา สมชาติ

บ้านสงยาง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

220

นางสาวศิริวิมล กาละศรี

บ้านแหลมทอง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

221

นางสาววิภาวี ดวงมูลตรี

บ้านพลาญชัย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

222

นายฉันทะ ขันราม

บ้านห้วยหมาก

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

223

นางสาวแสงดาว ประพรม

บ้านหนองกุง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

224

นางสาวกัญจนพร จำนิล

เพียงหลวง 12

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

225

นางสาวบุญญธิดา ศรีโชค

บ้านคันท่าเกวียน

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

226

นางจีรารัตน์ หอมชื่น

บ้านทุ่งนาเมือง

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

227

นายสุริยพงษ์ สมเสนาะ

บ้านคำเตย

 คลิกเพื่อเปลี่ยน 

228

นายสง่า สำเภา

บ้านโพธิ์ศรี

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

229

นางจินตนา พรทิพย์

บ้านดอนโด่ โคกเลียบ

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

230

นายพิทักษ์พงษ์ พรหมลักษณ์

บ้านชาด

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

231

นายอังคาร ดวงเดือน

บ้านหินโงม

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

232

นางดวงจันทร์ อวยพร

บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

233

นางสาวนภสร ประจันทอน

บ้านโนนสว่าง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

234

นางนวลออง ศรีสวัสดิ์

บ้านโนนกาหลง

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

235

นางสาวพลอยชมพู แสนทอง

บ้านนาจาน

คลิกเพื่อเปลี่ยน  

236

นางพิศประอร ยาทิพย์

บ้านนาห้วยแคน

คลิกเพื่อเปลี่ยน