GAT/PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (26 เมษายน 2558) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึีกษา 2559 โดยขอความร่วมมือให้ สทศ. ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้

กิจกรรม \ กำหนดการ       ครั้งที่ 1/2559               ครั้งที่ 2/2559
    รับสมัครสอบ               1-20 ก.ย. 58                   6-25 ม.ค. 59
    จัดการทดสอบ             29 ต.ค. -1 พ.ย. 58           5-8 มี.ค. 59
    ประกาศผลสอบ           12 ม.ค. 59                      12 เม.ย. 59