รายงานผลการทดสอบ พลิกโฉม ป.1 ออนไลน์

รายงานผลการทดสอบออนไลน์ พลิกโฉม ป.1 (bit.ly/1WnVwir)

1. บ้านแก้งกอก

2. บ้านนาแค

3. บ้านสัน

4. บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

5. บ้านห้วยหมาก

6. บ้านคำไหล

7. บ้านจุการ

8. บ้านขัวแคน

9. บ้านหนองเชือก

10. บ้านดอนน้ำคำ

11. บ้านหนองสองห้องดอนตูม

12. บ้านโนนหนองบัว

13. ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

14. บ้านไร่

15. บ้านหินโงม

16. บ้านตุงลุงเหนือ

17. บ้านโนนกุง

18. บ้านฟ้าห่วน

19. บ้านคำเตย

20. อนุบาลศรีเมืองใหม่

21. บ้านนาเอือด

22. บ้านหนองห้าง

23. บ้านนาเลิน

24. บ้านคำหมาไนร่องเข

25. บ้านสวาสดิ์

26. บ้านนาโป่งโพน

27. บ้านป่ากุงน้อย

28. บ้านป่ากุงใหญ่

29. บ้านหนองผักแพว

30. บ้านลาดควาย

31. บ้านหนองหอย

32. บ้านจันทัย

33. บ้านโนนม่วงโนนจิก

34. บ้านหนองขุ่น

35. บ้านดอนโพธิ์

36. บ้านภูหล่น

37. บ้านหนองไผ่

38. บ้านคำบง

39. บ้านสระคำ

40. บ้านสงยาง

41. บ้านโนน

42. บ้านโป่ง

43. บ้านสิม

44. บ้านหนามแท่ง

45. บ้านชาด

46. บ้านนาทอย

47. บ้านนาคอ

48. บ้านสร้างถ่อ

49. บ้านหุ่งหลวง

50. บ้านโหง่นขาม

51. บ้านดงนา

52. บ้านงิ้ว

53. บ้านเอือดใหญ่

54. บ้านกุดก่วยโนนเจริญ

55. บ้านด่าน

56. บ้านห้วยหมากใต้

57. บ้านเวินบึก

58. บ้านห้วยสะคาม

59. บ้านตุงลุง

60. บ้านหัวเห่ว

61. บ้านคันท่าเกวียน

62. บ้านซะซอม

63. บ้านนาโพธิ์กลาง

64. บ้านนาโพธิ์ใต้

65. บ้านทุ่งนาเมือง

66. บ้านหนองผือ

67. บ้านหนองแสง-วังอ่าง

68. บ้านกุดเรือคำ

69. บ้านดงบาก

70. บ้านดงมะไฟ

71. บ้านหนองแสงใหญ่

72. ชุมชนบ้านวังสะแบง

73. บ้านตามุย

74. บ้านกุ่ม

75. ชุมชนห้วยไผ่

76. เพียงหลวง 12

77. บ้านห้วยยาง

78. บ้านดงดิบ

79. บ้านนาบัว

80. บ้านโพนแพง

81. บ้านดงแถบ

82. บ้านบะไห

83. บ้านกุดชมภู

84. บ้านแก่งเจริญ

85. บ้านคำเม็กห้วยไผ่

86. บ้านโชคอำนวย

87. บ้านโนนม่วง

88. บ้านยอดดอนชี

89. บ้านหินลาดแสนตอ

90. ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

91. บ้านแก่งยาง

92. บ้านไทรงาม

93. บ้านนาดี

94. บ้านม่วงฮี

95. บ้านนาเจริญ

96. บ้านบุ่งคำ

97. บ้านภูมะหรี่

98. บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่

99. บ้านหนองไผ่

100. บ้านห้วยแดง

101. บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

102. บ้านท่าเสียวคันลึม

103. บ้านชาด

104. บ้านนาโพธิ์

105. บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

106. บ้านเลิงบาก

107. บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

108. บ้านโนนจันทน์

109. บ้านโดมประดิษฐ์

110. บ้านนกเต็น

111. บ้านราษฎร์เจริญ

112. บ้านโนนกาหลง

113. บ้านแก่งดูกใส

114. บ้านดอนโด่โคกเลียบ

115. บ้านโนนคูณ

116. บ้านนาชุม

117. บ้านหนองคูณ

118. บ้านแขมเหนือ

119. บ้านแขมใต้

120. บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

121. บ้านวังแคน

122. บ้านท่าช้าง

123. บ้านปากโดม

124. บ้านถิ่นสำราญ

125. บ้านสร้างแก้ว

126. นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

127. บ้านเดื่อสะพานโดม

128. บ้านโพธิ์ศรี

129. บ้านนาหว้า

130. บ้านโนนข่าโนนยาง

131. บ้านหนองโพธิ์

132. บ้านสะพือท่าค้อ

133. บ้านสะพือใต้

134. บ้านวังพอก

135. บ้านนาแก

136. บ้านนาจาน

137. บ้านคำผ่าน

138. ชุมชนบ้านระเว

139. บ้านไร่ใต้

140. บ้านผักหย่า

141. บ้านแก่งกอก

142. บ้านโนนค้อลุคุ

143. บ้านโนนสุข

144. บ้านหนองสองห้อง

145. บ้านหนองบัวฮี

146. บ้านโนนยานาง

147. บ้านดอนงัว

148. บ้านบัวทอง

149. บ้านหนองกอก

150. บ้านบัวแดง

151. บ้านดูกอึ่ง

152. อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

153. บ้านเม็ก

154. บ้านอ่างหินน้อย

155. บ้านโนนสว่าง

156. บ้านดอนก่อ

157. บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

158. บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

159. บ้านนาทม

160. บ้านไฮหย่อง

161. บ้านห้วยดู่

162. ชุมชนบ้านเชียงแก้ว

163. บ้านจิกลุ่ม

164. บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

165. บ้านนาห้วยแคน

166. บ้านม่วงโคน

167. บ้านแก่งกบ

168. บ้านดอนตะลี

169. บ้านดอนพันชาด

170. บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)

171. บ้านนาคาย

172. บ้านดอนขวาง

173. ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน

174. บ้านคำหนามแท่ง

175. บ้านหนองโน

176. บ้านสำโรง

177. บ้านหนองกุง

178. บ้านหนองกุงน้อย

179. บ้านคำเตย

180. บ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

181. บ้านโคกเที่ยง

182. บ้านดอนชี

183. บ้านปากบุ่ง

184. บ้านห้วยน้ำใส

185. บ้านคำเขื่อนแก้ว

186. นิคมสร้างตนเอง 5

187. นิคมสร้างตนเอง 6

188. บ้านหนองชาด

189. หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)

190. บ้านห้วยไฮ

191. บ้านคันเปือย

192. บ้านลาดวารี

193. บ้านสุวรรณวารี

194. บ้านเหล่าอินทร์แปลง

195. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17

196. บ้านทุ่งหนองบัว

197. บ้านหนองเม็ก

198. บ้านหินสูง

199. นิคมสร้างตนเอง 2

200. นิคมสร้างตนเอง 3

201. ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)

202. บ้านแหลมทอง

203. บ้านโนนก่อ

204. บ้านป่าเลา

205. บ้านพลาญชัย

206. บ้านห้วยเดื่อ

207. บ้านเหล่าคำ

208. บ้านบากชุม

209. บ้านคำก้อม

210. บ้านโนนจิก

211. บ้านฝางคำสามัคคี