ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning

โพสต์8 เม.ย. 2558 21:10โดยสพป อบ3
กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดการศึกษาอย่างสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึง

ทั้งนี้ "ประชาชาติธุรกิจ" ได้สรุปแนวโน้มเทรนด์การศึกษาในปี 2015 จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาได้ดังนี้

"ฮาร์มาน ซิงห์" ซีอีโอของ WizIQ เว็บไซต์การศึกษาออนไลน์ในรูปแบบ SaaS-based กล่าวว่า การเรียนกลับด้านในแบบที่นักเรียนเรียนทางออนไลน์ ด้วยการดูวิดีโอบรรยายที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน โดยมีครูคอยให้คำปรึกษา และมีเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้โจทย์คำถามต่าง ๆ ร่วมกันในห้องเรียน จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปี 2015 มากขึ้น

"การเรียนรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศสนุกสนาน อีกทั้งในปี 2015 จะเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning) ซึ่งเราคาดว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนมือถือที่สามารถใช้ได้ทั้งบน iOS และ Android จะมีมากขึ้น""การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนและครูผู้สอน และยังเป็นปัจจัยที่จะผสานการเรียนรู้บนความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และกลุ่มต่าง ๆ ให้เชื่อมต่อกัน"

"อย่างไรก็ตาม ครูและนักเรียนไม่ควรแบกรับภาระของการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการที่ยาก ดังนั้นความท้าทายคือการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนให้มีความยืดหยุ่น และเอาประเด็นการศึกษามาใช้ในการออกแบบเป็นอันดับต้น ๆซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก"

ด้าน "จูดี้ เซลซ์" Executive Director ของ ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development) กล่าวว่าในปี 2015 ความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เกิดจากการขับเคลื่อนของแอปพลิเคชั่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเลต แต่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งนักเรียน และครูในห้องเรียน

"คงต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่สามารถไปในทิศทางเดียวกันได้และจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียนการสอนในปี2015 โดยรูปแบบStudent-driven Learning หรือการให้นักเรียนมีบทบาทใหญ่ในการสร้าประสบการณ์การศึกษาของพวกเขา จะเป็นแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยนักเรียนจะกลายมาเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการศึกษาของตัวเอง และทำงานร่วมกับครูในการออกแบบการเรียนรู้"

"นอกจากนี้ การเรียนการสอนทางออนไลน์รวมถึงการเรียนรู้ผ่านวิดีโอจะช่วยให้ครูทำงานกับนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างห้องเรียนแบบ24 ชั่วโมง จึงทำให้การทำโครงการกลุ่มของนักเรียนจากที่บ้านนั้นง่ายขึ้น"

ขณะที่ "เอลเลน มอร์" ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ New Teacher Center กล่าวว่าในปี 2015 เป็นปีที่คาดหวังว่าจะเห็นรูปแบบการเรียนผสมผสานที่สามารถเข้าถึงนักเรียนแต่ละคน และการความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องชุมชนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึงการร่วมมือร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

"ทั้งนี้ เรื่องของการพัฒนาการเป็นครูวิชาชีพ (Professional Development) เป็นสิ่งสำคัญพอ ๆ กับการที่เราให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการเรียนรู้ดีที่สุดให้แก่นักเรียน โดยปี 2015 จะเป็นปีที่นักวิชาการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม เน้นการทำโปรเจ็กต์ทางการศึกษาร่วมกันกับครูท่านอื่น ทั้งในขนาดเล็ก และระดับต่างประเทศมากขึ้น"

นอกจากนั้น "เอลเลน มอร์" ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาอาชีพครูเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องก้าวตามให้ทัน และมีความสามารถที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีสูง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

"การพัฒนาวิชาชีพครูทำได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน การประชุมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับครูแต่ละคนมากขึ้น"

"ทั้งนี้ การมุ่งเน้นให้ครูมีศักยภาพในการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (Problem-based Learning) เป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรต้องทำในปี 2015 นี้ เพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจที่ดี มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จนสามารถก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน"

อันเป็นทิศทางการศึกษาโลกประจำปี 2015