การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น

โพสต์8 เม.ย. 2558 20:15โดยสพป อบ3
นายอาคม สมพามา  
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนรู้และครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะ หาความรู้ ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

มีแรงบันดาลใจในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง รวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ เพื่อเป็นสื่อและวิธีการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ส ๔๐๒๐๘ การปกครองท้องถิ่นของไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระทำในสิ่งที่ตนเองสนใจและเป็นผู้วางแผนการทำงานได้ด้วยตนเอง 

และได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานโดยใช้      รูปแบบการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ ADDIE Model 
Comments