20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

โพสต์15 เม.ย. 2558 19:44โดยสพป อบ3
“The World Top 20 Education Poll”
เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญในด้านการศึกษา 5 ข้อด้วยกัน คือ

1. อัตราการลงทะเบียนของเด็กช่วงปฐมวัย
2. โรงเรียนประถมศึกษา คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
4. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
5. อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัย

การสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมสถิติจาก 6 องค์กรระหว่างประเทศ คือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA), องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO), หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ (EIU), โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS) และความคืบหน้าในระหว่างการอ่านและการเรียนรู้ (PIRLS) ส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

โดยแต่ละหัวข้อจะทำการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด 20 ประเทศ โดยจะให้คะแนนเต็ม 20 คะแนนสำหรับประเทศที่ได้อันดับที่ 1 และ 19 คะแนนสำหรับประเทศในอันดับที่ 2 เรียงลำดับคะแนนลดหลั่นกันมาตามลำดับจะถึงอันดับที่ 20 จะได้ 1 คะแนน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนรวมทั้งหมด 5 ข้อ จนได้มาเป็น “20 อันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก” ดังนี้

อันดับที่ 20 : เบลเยี่ยม (Belgium) PTS : 8 
อันดับที่ 19 : สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) PTS: 9 
อันดับที่ 18 : สหรัฐอเมริกา (USA) PTS: 12 
อันดับที่ 17 : ออสเตรเลีย (Australia) PTS: 14 
อันดับที่ 16 : อิสราเอล (Israel) PTS: 15 
อันดับที่ 15 : สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) PTS: 16 
อันดับที่ 14 : โปแลนด์ (Poland) PTS: 18
อันดับที่ 13 : นิวซีแลนด์ (New Zealand) PTS: 18 
อันดับที่ 12 : รัสเซีย (Russia) PTS: 23 
อันดับที่ 11 : ไอร์แลนด์ (Ireland) PTS: 28 
อันดับที่ 10 : เยอรมนี (Germany) PTS: 28 
อันดับที่ 9 : เดนมาร์ก (Denmark) PTS: 29 
อันดับที่ 8 : แคนาดา (Canada) PTS: 41 
อันดับที่ 7 : เนเธอแลนด์ (Netherlands) PTS: 42 
อันดับที่ 6 : ฮ่องกง (Hong Kong) PTS: 43
อันดับที่ 5 : สหราชอาณาจักร (United Kingdom) PTS: 48
อันดับที่ 4 : ฟินแลนด์ (Finland) PTS: 48 
อันดับที่ 3 : สิงคโปร์ (Singapore) 
อันดับที่ 2 : ญี่ปุ่น (Japan) PTS: 55
อันดับที่ 1 : เกาหลีใต้ (South Korea) PTS: 59 

*PTS: Calculated from 3 international education ranking systems from last year’s final rankings

          2. http://worldtop20.org/