หนังสือราชการ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวีนที่ 29 พฤศจิกายน 2559  โดยมี ว่าทีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ และรับการประเมินตามเอกสาร หลักฐานต่างๆ เริ่มตั้งแต่ EB 1 - EB 11 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ภาพประกอบ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2559 19:34 โดย สพป อบ3
 • ประชุมสะท้อนผล AAR กลุ่มสาระสังคมศึกษา นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมสะท้อนผล AAR กลุ่มสาระสังคมศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2559 19:34 โดย สพป อบ3
 • ประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2560 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2560 สำหรับโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุม 2  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2559 19:34 โดย สพป อบ3
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://dlit.ac.th/index.php

 ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.utqplus.com/tepeonline/

http://learningspace.ipst.ac.th/
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิทhttp://www.royin.go.th/?page_id=147

http://www.thaicyberu.go.th/
https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81